Copiii și părinții romi vor la școală

www.vreaulascoala.ro

POSDRU ID 132996

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Numărul absolvenţilor programului A Doua Şansă a depăşit ponderea estimată (i.e. 75%)

 

Programul de tip A Doua Şansă pentru învăţământul secundar inferior din cadrul proiectului s-a finalizat cu un număr de absolvenţi de 285 din cele 43 de comunităţi implicate în proiect faţă de 235, estimat la începutul proiectului. Din cele 314 persoane de etnie rom, participante la sesiunile A doua Şansă, doar 29 nu au promovat, un procent foarte mic, comparat cu rata de abandon întâlnită în general în cadrul acestui program.

Programul de tip A Doua Şansă pentru învăţământul secundar inferior a avut că scop asigurarea accesului la educaţie pentru 314 adulţi de etnie roma care nu au absolvit învăţământul obligatoriu (au absolvit învăţământul primar, însă nu au finalizat învăţământul secundar) prin furnizarea unui pachet de servicii integrate de orientare, consiliere şi subvenţii.

Programul a oferit măsuri remediale de tip A Două Şansă în anul I pentru dobândirea competenţelor de baza celor care au părăsit timpuriu şcoală, oferind cursanţilor avantaje precum: durata flexibilă a programului, învăţarea alături de colegi aflaţi în situaţii de viaţă similare, recunoaşterea şi certificarea competenţelor dobândite anterior, conţinuturi adaptate vârstei şi  intereselor, evaluare centrată pe competenţe, consiliere şi sprijin.

În fiecare unitate de învăţământ în care s-a organizat programul “A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior, s-au constituit clase cu un număr minim de 8 elevi şi un număr maxim de 15 elevi.

Evaluarea în cadrul Programului “A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior, a avut următoarele componente: evaluarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite anterior pe cai formale, informale, şi nonformale şi evaluarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite pe parcursul programului.

Trecerea de la ciclul primar la ciclul gimnazial, menţinerea în sistemul educaţional până la finalizarea ciclului gimnazial, precum şi menţinerea adulţilor în cadrul programelor A doua şansă constituie momente critice pentru un număr semnificativ de persoane de etnie roma, provenite din familii aflate în risc major de excluziune socială. Astfel, prin serviciile integrate oferite de acest proiect şi personalizate la nevoile educaţionale, sociale şi economice ale beneficiarilor măsurilor de prevenire şi remediale (sprijinul financiar sub formă de subvenţii, sprijinul educaţional, precum şi sprijinul în dezvoltarea personală prin activităţi de mentorat, orientare şi consiliere) vor creşte premisele pentru o participare şcolară mai bună, pentru diminuarea riscului de părăsire a şcolii şi, prin extensie, pentru un succes şcolar adecvat al persoanelor de etnie roma.