Copiii și părinții romi vor la școală

www.vreaulascoala.ro

POSDRU ID 132996

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi

 

Viziune

CRCR şi-a propus să devină cel mai important partener al organizaţiilor neguvernamentale ale romilor / comunităţilor de romi din România  în pregătirea şi derularea de programe coerente destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor şi a dezvoltării comunităţilor în care aceştia trăiesc.

Misiunea

Centrului de Resurse pentru Comunităţile de Romi este de a contribui la ameliorarea condiţiilor de viaţă a comunităţilor de romi din România.

Domenii de intervenţie:

 • Dezvoltare comunitară complexă
 • Economie socială / Activităţi generatoare de venituri
 • Formare profesională
 • Dezvoltarea societăţii civile rome
 • Promovarea culturii şi limbii Români
 • Dezvoltarea tineri generaţii de activişti romi

Alte proiecte derulate/în derulare:

 1. Burse pentru elevii romi din licee

Parteneri: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Asociaţia Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România, Fundaţia ”Ruhama” Oradea, Asociaţia Pakiv România

Finantator: Roma Education Fund

Buget: 908.000 Euro;

Perioada de implementare: Mai 2007 – Iunie 2011

Obiective:

 • Sprijinirea excelenţei în educaţie a liceenilor romi şi implicit îmbunătăţirea ratei de retenţie şi a performanţelor şcolare ale unui număr de 275 elevi romi.
 • Pilotarea unei noi metode de oferire de burse completate de mentorat pentru 275 elevi romi din liceu.
 1. Împuternicirea/întărirea tinerei generaţii a romilor

Finanţator: Fundaţia SPOLU International Olanda

Buget: 93,895 Euro; Perioada: 2007-2010.

 1. Programul de burse Medicale pentru Romi (RHSP)

Finanţator: Fondul pentru Educaţia Romilor (REF)

Buget:  21.650 Euro

Parteneri: ActiveWatch, Asociaţia Medicilor Rezidenţi, SASTIPEN Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate

Descrierea Programului: Administrarea acordării, unui număr de aproximativ 160 burse pentru studenţii de etnie romă care îşi urmează studiile de licenţă (BA) şi studiile profesionale (Asistenţă Medicală) în cadrul Universităţilor acreditate de stat şi ale colegiilor medicale recunoscute.

 1. L@EGAL 2 – investiţie europeană pentru viitorul romilor din România

Co-finanţat prin: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Buget: 4.193.838, 60 RON

Parteneri: Fundaţia Soros România, Centrul de Resurse si Formare în Profesiuni Sociale PROVOCAŢIE

Perioada de implementare: Septembrie 2009 – August 2011

Scop: Creşterea nivelului de pregătire profesională şi calificarea ca experţi locali pe problemele romilor a 150 de persoane angajate la nivelul autorităţilor publice locale din România.

 1. Susţinerea dezvoltării comunităţilor de romi din regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru România

Co-finanţat prin: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Buget: 14.016.116 RON

Parteneri: Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM); Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor (CRFPA) Cluj;  Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor (CRFPA) Braşov;

Scop: Susţinerea dezvoltării a 36 localităţi rurale şi a comunităţilor de romi prin dezvoltare comunitară/înfiinţare asociaţii locale interetnice, cursuri de calificare, evaluare competenţe, activităţi generatoare de venituri, burse şi mentorat şcolar.

 1. Programul de Burse Universitare pentru Romi – Roma Memorial (RMUSP)

Finanţator: Fondul pentru Educaţia Romilor (REF)

Buget:  15,645.00 Euro

Descrierea Programului: Adminstrarea acordării, de către Roma Education Fund, a unui număr de aproximativ 750 burse pentru studenţii de etnie romă.

 1. Tineri romi competitivi cu șanse egale pe piața muncii

Co-finanţat prin: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Buget: 9.318.328,76 RON

Parteneri: Roma Education Fund, Centrul de Dezvoltare pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Maramureș

Perioada de implementare: decembrie 2010 – noiembrie 2012

Obiectivul general: Facilitarea accesului pe piața muncii în scopul reducerii excluziunii sociale, discriminării și riscului de sărăcie a tinerilor de etnie romă din regiunile de dezvoltare Nord-vest, Centru și București-Ilfov.

 1. Şcoală după şcoală – primul pas pentru succesul şcolar şi profesional

Co-finanţat prin: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;

Buget: 20.869.791.00 lei

Perioada de derulare: Septembrie 2010 – August 2013

Parteneri: Fundaţia Roma Education Fund Romania (REF) – solicitant; Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Asociaţia Centrul Cultural O Del Amenca,  Asociaţia Centrul Rromilor Amare Rromentza

Scop: Reducerea ratei abandonului şcolar timpuriu din Regiunile de dezvoltare Centru, Sud Muntenia şi Nord-Est din Romania prin creşterea accesului copiilor romi la educaţia primară de calitate.

 1. Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă

Co-finanţat prin: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;

Buget:  20,231,260 RON

Parteneri: Fundaţia Roma Education Fund Romania (REF) – solicitant; Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Asociaţia Centrul Rromilor Amare Rromentza, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială;

Perioada de implementare: Septembrie 2010 – August 2013

Obiective:

 • Asigurarea accesului egal la educaţie pentru 1250 elevi romi din clasele V-VIII, prin acordarea de sprijin financiar şi servicii de mentorat;
 • Creşterea oportunităţilor de accesare a învăţământului secundar pentru un număr de 750 de elevi de clasa a VII-a şi a VIII-a, prin dezvoltarea şi implementarea de servicii de mentorat şi suport educaţional suplimentar.
 1. Dezvoltarea condițiilor de trai ale persoanelor din comunități defavorizate din județele Satu Mare și Maramureș

Co-finanţat prin: Fondul Elvețian

Buget:  CHF 3.579.046

Parteneri: Caritas Elveția – solicitant; Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, Fundația Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi

Perioada de implementare: 1 februarie 2014 – 31 decembrie 2018

Obiective:

 • Dezvoltare comunitară – Comunitățile de romi din Ardud, Turulung, Craica și cartierul Vasile Alecsandri sunt conștiență de situația în care trăiesc (referitor la problemele existente, resursele comunitare interne și externe de care dispun) și au capacitatea de a accesa resursele existente pentru a-și îmbunătăți propria situație.
 • Educația – Copiii și tinerii din Ardud, Baia Mare (Craica și cartierulVasile Alecsandri) și Turulung sunt implicați în procesul de educație public corespunzătoare vârstei și nevoilor lor, dobândind cunoștințele și abilitățile prevăzute de sistemul educațional din România și dezvoltându-și acele capacități prin care vor deveni membrii activi ai societății(inclusiv prin participarea la piața muncii).
 • Sănătate – Vulnerabilitatea comunităților de romi și a altor grupuri marginalizate privind sănătatea (cauzate de barierele din sistemul de sănătate și din interiorul comunităților) în Ardud, Baia Mare și Turulung este redus prin programele de sănătate și de advocacy.
 • Dezvoltare comunitară – Comunitățile de romi din Ardud, Turulung, Craica și cartierul Vasile Alecsandri sunt conștiență de situația în care trăiesc (referitor la problemele existente, resursele comunitare interne și externe de care dispun) și au capacitatea de a accesa resursele existente pentru a-și îmbunătăți propria situație.
 1. SMART

  Finanţat prin: prin programul “Making the Most of EU Funds for Roma” al Institutului pentru o Societate Deschisă Budapesta, o măsură care face legătura între obiectivele Decadei de Incluziune a Romilor şi fondurile Uniunii Europene.

Parteneri: Fundația Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi – solicitant

Perioada de implementare: 15 decembrie 2013 – 15 noiembrie 2014

Obiective:

 • Asigură accesul membrilor autorităţilor prublice şi ai membrilor comunităţilor de romi la informaţii relevante asupra programelor structural şi de coeziune ale Uniunii Europene.
 • Creşterea capacităţii autorităţilor locale şi a membrilor comunităţilor de romi de a iniţia şi implementa proiecte, în special în agricultură
 • Sprijinirea şi facilitarea accesului membrilor comunităţilor de romi la măsurile prin care se acordă subvenţii în agricultură (ex. 141 Ferme de subzistenţă şi 112 Tânăr fermier)
 1. Gestionarea sub-componentei 2.1 Dezvoltarea comunităților rurale interetnice din cadrul componentei 2. Justiție Socială, în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE), Fondul ONGcu un buget de 3.000.000 Euro
 1. Mainstream JOB – calificare inteligentă pentru bunăstarea romilor

Co-finanţat prin: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC NR. 165 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Buget: 11.110.883,00 lei

Perioada de derulare: aprilie 2014 – septembrie 2015.

Parteneri: Agenția Națională pentru Romi (ANR) – solicitant; Fundația Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale “Pro Vocaţie” (C.R.F.P.S. Pro Vocaţie), Fundația Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC)

Obiectivele proiectului sunt:

 • Creşterea conştientizării necesităţii incluziunii romilor pe piaţa muncii.
 • Dezvoltarea deprinderilor de formare profesională pentru populaţia de romi pentru a accesa un loc de muncă.
 • Asigurarea sustenabilităţii muncii cu populaţia de romi prin întărirea parteneriatului din cadrul proiectului.

Contacte: Str. Ţebei 21, 400305 Cluj Napoca

Telefon: 0040 264 420 474; Fax: 0040 264 420 470

E-mail: info@romacenter.ro

Web: www.romacenter.ro

Persoană de contact: Florin Moisă, Preşedinte Executiv

Pentru mai multe informații despre activitățile desfășurate de CRCR, puteți vizita website-ul

www.romacenter.ro