Copiii și părinții romi vor la școală

www.vreaulascoala.ro

POSDRU ID 132996

Acest website este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Fundaţia Roma Education Fund Romania a finalizat formarea a 240 de cadre didactice implicate în dezvoltarea programelor de prevenire și de corectare a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii

 

La sfârșitul lunii octombrie 2014, Fundaţia Roma Education Fund (REF) Romania a organizat, în cadrul proiectului „Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!” (POSDRU – ID 132996), două cursuri de formare pentru îmbunătățirea competențelor a 240 de persoane din regiunile Centru, Nord Est și Sud Muntenia, implicate în implementarea măsurilor de prevenire și de corectare a fenomenului de părăsire timpurie a școlii de către persoanele de etnie romă.

La primul curs de formare (organizat în perioada 24 – 26 octombrie 2014), au participat 90 cadre didactice de Limba și literatura română şi Matematică. Cursul a avut ca obiectiv instruirea profesorilor participanţi în ceea ce priveşte dezvoltarea strategiilor, a tehnicilor de predare, evaluare, şi a metodele de lucru cu elevii romi aflati in situatie de risc dar a inclus şi  elemente de diversitate şi interculturalitate în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii de către elevii romi de gimnaziu. Printre temele dezbătute în cadrul cursului s-au numărat: Metodologiile de Sprijin Educaţional Intensiv (SEI) – Disciplinele Limba și literatura română şi Matematică, Istorie, cultură şi tradiţii rome, etapele implementării serviciilor SEI: planificarea şi realizarea sesiunilor SEI, relaţia profesorului SEI cu mentorul SEI şi monitorul şcolar.

Programul de Sprijin Educaţional Intensiv (SEI) se derulează în 43 de şcoli din mediul urban şi rural, din regiunile Centru, Nord-Est şi Sud-Muntenia, în vederea pregătirii, evaluării şi orientării şcolare a celor 800 de elevi de etnie romă selectaţi din clasele a V-a, a VI-a, VII-a şi a VIII-a. Programul SEI are ca scop oferirea unui pachet de sprijin educaţional integrat prin care se asigură retenția elevilor romi cu risc de abandon şcolar şi sprijinirea lor pentru finalizarea ciclului gimnazial, respectiv accederea la nivel liceal pentru elevii din clasa a VIII-a.

Curs ADS  1 curs ADS 2 curs ADS 5

Al doilea curs de formare a fost organizat in perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2014 pentru 150 cadre didactice implicate în implementarea de măsuri corective de părăsire timpurie a şcolii – programul “A doua şansă”. Obiectivul cursului de formare a fost dobândirea de competențe profesionale în ceea ce privește consilierea în educația adulților, tehnici de negociere în relația școală-comunitate, adaptarea demersului didactic la caracteristicile educației adulților și legislația românească și europeană privind egalitatea de șanse.

Programul de tip “A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior, derulat în cadrul proiectului „Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!”, are ca scop asigurarea accesului la educație pentru 310 adulți de etnie romă din regiunile Centru, Nord Est și Sud Muntenia care nu au absolvit învațământul obligatoriu (au absolvit învățământul primar, însă nu au finalizat învățământul secundar) dar și furnizarea  unui pachet de servicii integrate de orientare, consiliere și subvenții.

Proiectul “Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se desfăşoară în perioada aprilie 2014 – august 2015. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie romă, în vederea facilitării inserţiei acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie.

Proiectul are o abordare integrată, cu dublu impact, care cuprinde atât măsuri preventive (furnizarea unui pachet de servicii de mentorat, orientare şi consiliere, sprijin educaţional suplimentar şi subvenţii pentru 800 de elevi romi din clasele V-VIII, cu risc de părăsire timpurie a şcolii) cât şi măsuri corective (prin furnizarea programului de tip „A două şansă” pentru 310 adulţi de etnie romă).

“Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!” beneficiază de un buget cu o valoare totală de 8.680.858,14 RON şi se înscrie în Domeniul Major de Intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţă muncii”.

curs ADS 4 curs SEI 1 curs SEI 2